RODO

lauzula informacyjna przetwarzania wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie przy ul. Goldoniego 1, zwany dalej BOK.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@bielanski.waw.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie BOK oraz zabezpieczenia mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę BOK. Na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 45 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie BOK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie BOK.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 45 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.