Deklaracja dostępności

Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bok-samogloska.eu

Data publikacji strony internetowej: 07.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: —-

Status pod względem zgodności z ustawą

W Bielańskim Ośrodku Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa https://bok-samogloska.eu/ spełnia wymagania w 93.1%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. 1.1.1 Informacja nietekstowa (A) – niektóre obrazy nie posiadają opisów
  2. 1.3.1 Informacje i jej związki (A) – moduł newslettera nie posiada opisów pól
  3. 1.4.3 Kontrast (minimalny) (AA) – niektóre elementy strony nie spełniają kryteriów kontrastu
  4. 3.3.2 Etykiety lub instrukcje (A)
  5. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Zgłaszanie problemów z dostępnością:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: samogloska.bok@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 993 587. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Opis dostępności architektonicznej

Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Samogłoska 9A, 01-980 Warszawa
Wejście do budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich Brak przystosowań dla Osób niepełnosprawnych .
Lokalizacja na pierwszym piętrze bez windy i pochylni dla wózków inwalidzkich.
Ośrodek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.
Ośrodek dopuszcza możliwość wstępu z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego poprzez połączenie online poprzez https://tlumacz.migam.org/aleja_bielany

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31